Defentry Allmänna villkor

Hej och välkommen till våra Allmänna villkor för användande av Defentry.com samt den tjänst som tillhandahålls på domänen.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Defentry AB, org.nr 559016-3217 (”Defentry”) och dig som användare (”Användare”, ”du” eller ”dig”) av tjänsten och webbplatsen.

 1. Allmänt och dina åtaganden

  Genom att besöka webbplatsen och använda tjänsten accepterar du att vara bunden av villkoren och Defentry's integritetspolicy, vilken du hittar här: www För att använda tjänsten måste du vara över 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal enligt svensk lag.

  När du använder tjänsten ska du, i det fall du inte söker på en e-postadress tillhörande dig själv, ha inhämtat samtycke från den vars e-postadress du anger i tjänsten. Du åtar dig vidare att alltid använda webbplatsen och tjänsten i enlighet med Defentry:s vid var tid angivna instruktioner, oavsett om de återfinns i Villkoren, Integritetspolicyn eller på annan plats på webbplatsen. Du ansvarar även själv för, och garanterar, att den information du laddar upp eller på annat sätt kommunicerar på eller via webbplatsen;

  • inte gör intrång i annans rättighet och/eller står i strid med svensk eller annan lagstiftning; och
  • att du har rätt att förfoga över sådan information.
 2. Pris och betalning

  Tjänsten tillhandahålls utan kostnad. Defentry kan dock komma att lägga till tjänster, funktioner och tillbehör för vilka Defentry tar betalt. I sådant fall kommer du aktivt behöva ingå ett avtal avseende sådana tillägg varvid Defentry kommer upplysa dig om din betalningsskyldighet.

 3. Ansvar och avtalsbrott

  Om Defentry får anledning att tro att den information du försett Defentry med inte är korrekt, att du inte använder t i enlighet med dina åtaganden enligt ovan eller på annat sätt använder tjänsten på ett sätt som inte är förenligt med Villkoren har Defentry rätt att begränsa din åtkomst till webbplatsen och tjänsten. Sådan åtgärd kommer emellertid enbart föranleda fakturering den abonnemangsperiod som tjänsten nyttjats, vid nyttjande av avgiftsbelagda tjänster.

  Du har inte rätt till ersättning för skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador, under förutsättning att grov vårdslöshet inte föreligger från Defentry:s sida. Defentry ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av tjänsten eller Användarens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av tjänsten. Defentry ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

  Tjänsten är en söktjänst som kan hjälpa dig att upptäcka oegentligheter kopplade till din dator och/eller dina personuppgifter i ett tidigt skede. Defentry tar således inget ansvar för eventuell ekonomisk skada som åsamkats dig på grund av obehörig tredje mans utnyttjande av dina personuppgifter, bankuppgifter, dator, kontokort, ID-kort eller i övrigt. Defentry lämnar inte heller några garantier om att sådana obehöriga nyttjanden upptäcks genom tjänsten. Du ansvarar själv för att vidta lämplig åtgärd när tjänsten gör dig uppmärksam på att någon kan ha använt dina personuppgifter i otillbörligt syfte. För att undvika missförstånd kommer Defentry alltså inte ersätta eventuell skada, varken direkt eller indirekt, som uppstått på grund av att någon obehörigen nyttjat din identitet, kontokort, ID-handling, gjort intrång i din dator eller på annat sätt inkräktat i ditt privatliv.

 4. Immateriella rättigheter

  Användare har inte rätt att använda Defentry:s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användande av tjänsten enligt Villkoren.

 5. Force majeure

  Om Defentry är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren eller Integritetspolicyn på grund av omständigheter som Defentry inte skäligen kunnat råda över och som Defentry inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Defentry inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför Defentry:s kontroll, givet att Defentry i rimlig utsträckning försökt begränsa skadan, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd.

 6. Cookies

  När du besöker webbplatsen eller använder tjänsten på din dator, surfplatta eller annan utrustning lagrar Defentry en textfil på utrustningen för att Defentry ska kunna tillhandahålla webbplatsen och/eller tjänsten. Genom att besöka webbplatsen och/eller använda tjänsten godkänner du att Defentry hämtar och sparar viss teknisk information (sk. Cookies) på den utrustning som används för att besöka webbplatsen och/eller använda tjänsten.

  Du har alltid möjlighet att neka användning av Cookies genom att ställa in det i din webbläsare. Vi vill göra dig uppmärksam på att din användarupplevelse av webbplatsen och tjänsten kan komma att försämras när du nekar Cookies, eftersom det kan göra att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen och i tjänsten.

 7. Överlåtelse

  Defentry har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt. Om Defentry överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor ersätter förvärvaren Defentry som part och förvärvaren har i sin tur rätt att överlåta dessa förvärvade rättigheter och skyldigheter till annan.

 8. Tillägg och ändringar

  Den senaste versionen av Villkoren som gäller för besök på webbplatsen och användande av tjänsten, återfinns alltid via webbplatsen .com. Defentry förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar som träder i kraft två (2) veckor efter det att ändringarna i Villkoren har publicerats på webbplatsen. Den senaste versionen av Villkoren ersätter samtliga tidigare versioner. Vid besök på webbplatsen och/eller användande av tjänsten efter ändringarnas ikraftträdande anses ändringarna accepterade. Motsvarande gäller för övriga dokument som omfattas av Villkoren.

 9. Tvist och tillämplig lag

  Tvist i anledning av Villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.